8.1.. Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b djeljivih sa l i koliko ih ima.

Opis rješenja: Izdvajanje djeljivih sa 5 se izvodi logičkim izrazom i % l == 0 u intervalu od a do b.

Listing programa:

//08112078//
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;
main()
{
   int i,a,b,l,br;
   float p;
   cout<<"a,b,l = "<<endl;
   cin>>a>b>>l;

     br=0;
		 p=1;
     for (i=a; i<=b; i++)
       if (i % l == 0){
         s=s+i;
         br=br+l;
       }
     cout<<"Od: "<<a<<" | "<<"Do: "<<b<<" | "<<"Ima: "<<br<<" | "<<"Djeljivih sa: "<<l<<" | "<<"Njihova suma je: "<<s<<endl;
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}  

Ispis na ekranu:

Index