8.1.. Napisati program za prebrojavanje prirodnih brojeva koji nisu djeljivi sa 3 u intervalu od k do n.

Opis rješenja: Izdvajanje djeljivih sa 3 se izvodi logičkim izrazom i % 3 > 0 u intervalu od k do n.

Listing programa:

PROGRAM p08112079;
//Zadatak 08112079//
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;
main()
{
   int i, k, n, br;
   cout<<("Prebroj one koji nisu djeljivi sa 3 u intervalu od k do n")<<endl;
   cout<<("k n")<<endl;
   cin>>k>>n;
   br = 0;
   for (i=k; i<=n; i++)
     if (i % 3 > 0) {
         br = br + 1;
          cout<<("Onih koji nisu djeljivi sa 3 ima: ")<<br<<endl; 
     }
     
   system("PAUSE");
   return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Index