8.1.. Napisati program za prebrojavanje prirodnih brojeva djeljivih sa 3 u intevalu od 1 do n.

Opis rješenja: Najmanji prirodan broj veci od 1 a djeljiv sa 3 je 3.
Svaki sledeci broj veci za 3 od prethodnog (6,9,12..) je takodje djeljiv sa 3.
Na osnovu ovoga uvecavamo kontrolnu varijablu i za 3 i tako prebrojavamo sve brojeve djeljive sa 3 u intervalu 1 do n.

Listing programa:

//prebrojavanje prirodnih brojeva djeljivih sa 3 u intervalu 1 do n
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int n,br=0;
	cout<<"Do broja ";
	cin>>n;
	
	for(int i=3;i<=n;++br,i+=3);

	cout<<"Broj priodnih brojeva djeljivih sa 3 u intervalu od 1 do n : "<<br<<endl;
}


Napomena: Ovaj zadatak i zadaci slicne vrste mogu se rjesiti jednostavno ako podijelimo n sa 3
i zanemarimo ostatak ali iz demonstrativnih razlika problem rijesavamo na gore navedeni nacin.

Ispis na ekranu:

Index