8.1.. Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b djeljivih sa 5 i koliko ih ima.

Opis rješenja: Izdvajanje djeljivih sa 5 se izvodi logičkim izrazom i % 5 == 0 u intervalu od a do b.

Listing programa:

//08112082//
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;
main () {
   int i,a,b,br;
   double p;
cout<<"Prebroj i pomnozi djeljive sa 5"<<endl;
cout<<"Od broja: ";
cin>>a;
cout<<"Do broja: ";
cin>>b;
br=0;
p=1;
    for (i=a; i<=b; i++)
      if (i % 5 == 0) {
       p=p*i;
       br=br+1;
      }    
cout<<"Proizvod prirodnih brojeva djeljivih sa 5 od: "<<a<<" "<<"do: "<<b<<" "<<"je: "<<p<<endl;
cout<<"Broj djeljivih sa 5 je: "<<br<<endl;
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Index