8.1.. Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b djeljivih sa l i koliko ih ima.

Opis rješenja: Izdvajanje djeljivih sa 5 se izvodi logičkim izrazom i % l == 0 u intervalu od a do b.

Listing programa:

//08112083//
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;
main() {
   int i,a,b,l,br;
   double p;
cout<<"Prebroj i pomnozi djeljive sa l"<<endl;
cout<<"Od broja: ";
cin>>a;
cout<<"Do broja: ";
cin>>b;
cout<<"Djelilac ";
cin>>l;
br=0;
p=1;
   for (i=a; i<=b; i++) 
     if (i % l == 0) {
        p=p*i;
        br=br+1;
     }
cout<<"Proizvod prirodnih brojeva djeljivih sa: "<<l<<" | "<<"Od "<<a<<" | "<<"Do "<<b<<" | "<<" je "<<p<<endl;
cout<<"Djeljivih sa "<<l<<" "<<"Ima "<<br<<endl;
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Index