8.1.. Prebrojati prirodne brojeve od 1 do n.

Opis programa: Operator uvećanja ++ uvećava vrijednost varijable za 1. Primjer: i++ je ekvivalentan izrazu i = i + 1. Vidi Operatori uvećanja /INCREMENT/ i++ i++i; operatori umanjenja /DECREMENT/ i-- i --i
Operator += Primjer: br += 1 je ekvivalentan izrazu br = br + 1. Vidi Složeni binarni operatori +=, -=, *= i /=

Listing programa:

// 08112084
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Prebroj prirodne brojeve od 1 do n" << endl; // naslov
  int i, br, n;       // deklarisanje varijabli
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
  
  br = 0;          // pocetna vrijednost brojaca
  for(i = 1; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
    br = br + 1;     // uvecaj brojac brojeva

  cout << "Brojeva u datom intervalu ima = " << br << endl;

  return 0;
}

II varijanta br += 1; 
// 08112084
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Prebroj prirodne brojeve od 1 do n" << endl; // naslov
  int i, br, n;       // deklarisanje varijabli
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
  
  br = 0;          // pocetna vrijednost brojaca
  for(i = 1; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
    br += 1;       // uvecaj brojac brojeva

  cout << "Brojeva u datom intervalu ima = " << br << endl;

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index