8.1.. Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do 5 koji su djeljivi sa a.

Listing programa:

// 08112094
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  cout << "Prebroj prirodne brojeve od 1 do 5 - djeljivi sa a" << endl;  // naslov
  int i, br, a;       // deklarisanje varjabli
  cout << "Djelilac: ";
  cin >> a;         // vrijednosti djelioca

  br = 0;          // pocetna vrijednost brojaca
  for(i = 1; i <= 5; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=5 - pocetak petlje
    if(i % a == 0)    // broj je djeljiv sa a?
      br = br + 1;   // da - broj je djeljiv sa a, uvecaj brojac brojeva
			
  cout << "Brojeva u datom intervalu ima = " << br << endl;

  return 0;
}

II varijanta br += 1; 
// 08112094
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  cout << "Prebroj prirodne brojeve od 1 do 5 - djeljivi sa a" << endl;  // naslov
  int i, br, a;       // deklarisanje varjabli
  cout << "Djelilac: ";
  cin >> a;         // vrijednosti djelioca

  br = 0;          // pocetna vrijednost brojaca
  for(i = 1; i <= 5; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=5 - pocetak petlje
    if(i % a == 0)    // broj je djeljiv sa a?
      br = br + 1;   // da - broj je djeljiv sa a, uvecaj brojac brojeva
			
  cout << "Brojeva u datom intervalu ima = " << br << endl;

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index