8.1.. Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do 5 koji su djeljivi sa a.

Listing programa:

//p08112094//
#include <iostream>
using namespace std;


int main()
{
	int i,br,a;
	br=0;
    cout<<"Djeljivih sa: ";
    cin>>a;
	for(i=1;i<=5;i++)
	 if (i%a==0)
	  br=br+1;	
	cout<<"Prebrojanih ima: "<<br<<endl;
	system("pause");
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index