8.1.. Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa a.

Listing programa:

// 08112099
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  cout << "Prebroj prirodne brojeve od 1 do n - djeljivi sa a" << endl;  // naslov
  int i, n, br, a;     // deklarisanje varjabli
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
  cout << "Djelilac: ";
  cin >> a;         // vrijednosti djelioca

  br = 0;          // pocetna vrijednost brojaca
  for(i = 1; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
    if(i % a == 0)    // broj je djeljiv sa a?
      br = br + 1;   // da - broj je djeljiv sa a, uvecaj brojac brojeva
			
  cout << "Brojeva u datom intervalu ima = " << br << endl;

  return 0;
}

II varijanta br += 1; 
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  cout << "Prebroj prirodne brojeve od 1 do n - djeljivi sa a" << endl;  // naslov
  int i, n, br, a;     // deklarisanje varjabli
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
  cout << "Djelilac: ";
  cin >> a;         // vrijednosti djelioca

  br = 0;          // pocetna vrijednost brojaca
  for(i = 1; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
    if(i % a == 0)    // broj je djeljiv sa a?
      br += 1;     // da - broj je djeljiv sa a, uvecaj brojac brojeva
			
  cout << "Brojeva u datom intervalu ima = " << br << endl;

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index