8.1.. Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa a.

Listing programa:

// 08112143 
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Proizvod prirodnih brojeva od k do n - nije djeljiv sa a" << endl;  // naslov
  int i,a,k,n;       // deklarisanje varijabli
  double p;         // deklarisanje varijable
  cout << "Od broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> k;         // ucitavanje vrijednosti varijable k sa tastature
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
  cout << "Djelilac: ";
  cin >> a;         // vrijednosti djelioca

  p=1;           // pocetna vrijednost prizvoda
  for(i = k; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=k do i=n - pocetak petlje
    if(i % a != 0)    // broj nije djeljiv sa a?
      p = p * i;    // da - broj nije djeljiv sa a, nova vrijednost proizvoda, p = p*i	
  cout << "Proizvod = " << p << endl; // ispis 

	return 0;
}

II varijanta p*=i
// 08112143 
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Proizvod prirodnih brojeva od k do n - nije djeljiv sa a" << endl;  // naslov
  int i,a,k,n;       // deklarisanje varijabli
  double p;         // deklarisanje varijable
  cout << "Od broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> k;         // ucitavanje vrijednosti varijable k sa tastature
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
  cout << "Djelilac: ";
  cin >> a;         // vrijednosti djelioca

  p=1;           // pocetna vrijednost prizvoda
  for(i = k; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=k do i=n - pocetak petlje
    if(i % a != 0)    // broj nije djeljiv sa a?
      p *= i;      // da - broj nije djeljiv sa a, nova vrijednost proizvoda, p = p*i	
  cout << "Proizvod = " << p << endl; // ispis 

	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index