8.1.. Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa a.

Listing programa:

//p08112143//
#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{
	int i,a,k,n;
	double s;
	cout<<"Nedjeljivi sa brojem?"<<endl;
	cin>>a;
	cout<<"Od broja?"<<endl;
	cin>>k;
	cout<<"Do broja?"<<endl;
	cin>>n;
	for(i=k;i<=n;i++)
	  if(i % a !=0)
	    s=s+i;
	cout<<"Suma iznosi: "<<s<<endl;
	system("pause");
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index