8.1.. Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa 7.

Listing programa:

//p08112146//
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int i,n;
  double p;
  p=1;
  cout<<"Do broja?";
  cin>>n;
  for(i=1;i<=n;i++)
    if(i%7!=0)
      p=p*i;	
  cout<<"Proizvod iznosi: "<<p<<endl;
  system("pause");
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index