8.1.. Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa a.

Listing programa:

// 08112147
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int i,n,a;
  double p;       // deklarisanje varijabli p

  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
  cout << "Djelilac: ";
  cin >> a;         // vrijednosti djelioca
  
  p=1;           // pocetna vrijednost prizvoda
  for(i = 1; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=1 do i=n - pocetak petlje
	 if(i%a==0)
	   p = p * i;      // da - , nova vrijednost proizvoda, p = p*i
  cout << "Proizvod = " << p << endl; // ispis 

  return 0;
}

II Varijanta p*=i

Ispis na ekranu:

Index