8.1.. Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa a.

Listing programa:

//p08112171//
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main()
{
	int br,i,n,a;
	cout<<"Od 1 do: ?"<<endl;
	cin>>n;
	cout<<"Djeljivih sa: ?";
	cin>>a;
	br=0;
	for (i=1;i<=n;i++)
	  if(i % a != 0)
	    br=br+1;
	cout<<"Takvih brojeva ima: "<<br<<endl;
	system("pause");
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index