8.1.. Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 7.

Listing programa:

//p08112173//
#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{
	int i,k,n,br;
	br=0;
	cout<<"Od broja?"<<endl;
	cin>>k;
	cout<<"Do broja?"<<endl;
	cin>>n;
	for(i=k;i<=n;i++)
	if(i % 7 !=0)
	br=br+1;
	cout<<"Takvih brojeva ima: "<<br<<endl;
	system("pause");
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index