8.1. Ispisati sve trocifrene brojeve čija je suma cifara 17. Riješiti sa jednom petljom.

Opis rješenja:

Listing programa:

// 08112182
#include<iostream>
using namespace std;

int main(){
	for(int i = 100;i <=999;i++){
		if((i / 100) + ((i % 100) / 10) + (i % 10) == 17){
			cout<<" "<<i<<endl;
		}
	}
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index