8.1. Ispisati sve četvorocifrene brojeve čija je suma cifara 23. Riješiti sa jednom petljom.

Opis rješenja:

Listing programa:

// 08112184
#include<iostream>
using namespace std;

int main(){
	for(int i = 1000;i <=9999;i++){
		if((i / 1000) + ((i % 1000) / 100) + ((i % 100) / 10) + (i % 10) == 23){
			cout<<" "<<i<<endl;
		}
	}
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index