8.1. Napisati program za računanje sume cifara 10 učitanih prirodnih brojeve.

Opis rješenja:

Listing programa:

// 08112186
#include<iostream>
using namespace std;

int main(){
	int i,n,suma=0,a=0,x=0;
	
	for(i=1;i<=10;i++){
		cout<<"Unesite broj: "<<endl;
		cin>>n;
		if(n <= 99){
			a=n/10;
			x=n % 10;
			suma=suma+a+x;
		}
	}
	cout<<"Suma cifara je: "<<suma<<endl;
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index