8.1.. Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od k do n koji su djeljivi sa a.

Listing programa:

// 08113029 
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  cout << "Aritmeticka sredina od k do n - djeljivi sa a" << endl;  // naslov
  int i, n, k, a;      // deklarisanje varijabli
  double s, br, as;     // deklarisanje varijabli
  cout << "Od broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> k;         // ucitavanje vrijednosti varijable k sa tastature
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
  cout << "Djelilac: ";
  cin >> a;         // vrijednosti djelioca
	
  s = 0;           // pocetna vrijednost kumulativne sume
  br=0;           // pocetna vrijednost brojaca   
  for(i = k; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=k do i=n - pocetak petlje
    if(i % a == 0) {    // broj djeljiv sa a?
      s = s + i;     // da - broj je djeljiv sa a, uvecaj s za vrijednosti i; s=s+i
      br = br + 1;    // da - broj je djeljiv sa a, brojac djeljivi sa a   	      
    }
  as = s / br;        // aritmeticka sredina
  cout << "Aritmeticka sredina djeljivih sa a od k do n iznosi = " << as << endl;
	return 0;
}

II varijanta s += i; br += 1; 
// 08113029 
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  cout << "Aritmeticka sredina od k do n - djeljivi sa a" << endl;  // naslov
  int i, n, k, a;      // deklarisanje varijabli
  double s, br, as;     // deklarisanje varijabli
  cout << "Od broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> k;         // ucitavanje vrijednosti varijable k sa tastature
  cout << "Do broja: ";   // ime varijable cija vrijednost se ucitava
  cin >> n;         // ucitavanje vrijednosti varijable n sa tastature
  cout << "Djelilac: ";
  cin >> a;         // vrijednosti djelioca
	
  s = 0;           // pocetna vrijednost kumulativne sume
  br=0;           // pocetna vrijednost brojaca   
  for(i = k; i <= n; ++i)  // ponavljanje za i=k do i=n - pocetak petlje
    if(i % a == 0) {    // broj djeljiv sa a?
      s += i;      // da - broj je djeljiv sa a, uvecaj s za vrijednosti i; s=s+i
      br += 1;      // da - broj je djeljiv sa a, brojac djeljivi sa a   	      
    }
  as = s / br;        // aritmeticka sredina
  cout << "Aritmeticka sredina djeljivih sa a od k do n iznosi = " << as << endl;
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index