8.1.. Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa a.

Listing programa:

//p08113034//
#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{  
   int i,n,a;
   double s,br,as;
	 cout<<"Do broja? "<>n;
	 cout<<"Djeljivih sa brojem? "<>a;   
   s=0;
   br=0;
   for (i=1; i<=n; i++) {
   	  if (i % a !=0)
   	      {
   	      s=s+i;
          br=br+1;
   	      }
   }
   as=s/br;
   cout<<"Aritmeticka sredina nedjeljivih sa a od 1 do n iznosi : "<<

Ispis na ekranu:

Index