8.1.. Izračunati aritmetičku sredinu od prvih 5 prirodnih brojeva koji su djeljivi sa 3.

Listing programa:

//p08113035//
#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{  
   int i;
   double s,br,as;   
   s=0;
   br=0;
   for (i=1; i<=5; i++) {
   	  if (i % 3==0)
   	      {
   	      s=s+i;
          br=br+1;
   	      }
   }
   as=s/br;
   cout<<"Aritmeticka sredina djeljivih sa 3 od 1 do 5 iznosi : "<<as<<endl;
	system("pause");
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index