8.1.. Izračunati aritmetičku sredinu od prvih 5 prirodnih brojeva koji su djeljivi sa a.

Listing programa:

//p08113037//
#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{  
   int i,a;
   double s,br,as;
	 cout<<"Djeljivih sa? "<<endl;
	 cin>>a;   
   s=0;
   br=0;
   for (i=1; i<=5; i++) {
   	  if (i % a ==0)
   	      {
   	      s=s+i;
          br=br+1;
   	      }
   }
   as=s/br;
   cout<<"Aritmeticka sredina djeljivih sa a od 1 do 5 iznosi : "<<as<<endl;
	system("pause");
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index