8.1.. Napisati program za učitavanje prirodnog broja i ispis sa kojim brojevima od 2 do 9 je djeljiv.

Listing programa:

//08115004//

#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;
main() {
   int i,n;
cout<<"Broj: "<<endl;
cin>>n;
    for (i=2; i<=9; i++)
      if (n % i == 0)
    cout<<"Djeljiv je sa "<<i<<endl;
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Index