8.1.. Napisati program za prebrojavanje prirodnih brojeva od k do n djeljivih sa l.

Opis rješenja: Izdvajanje djeljivih sa l se izvodi logičkim izrazom i % l == 0 u intervalu od k do n.

Listing programa:

//Zadatak 08142075//
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

main()
{
      int i, k, n, l, br;
      cout<<("Prebroj djeljive sa l u intervalu k do n")<<endl;
      cout<<("Od broja: ")<<endl;
      cin>>k;
      cout<<("Do broja: ")<<endl;
      cin>>n;
      cout<<("l: ")<<endl;
      cin>>l;
      br = 0;
      for (i=k; i<=n; i++)
        if (i % l == 0);
          br = br + 1;
      cout<<("br ")<<br<<endl;   
   system("PAUSE");
   return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Index