8.1.. Napisati program za prebrojavanje neparnih brojeva od k do n.

Opis rješenja: Zadatak se rješava postavljanjem početne vrijednosti za brojač br:=0; a naredba za uvečavanje brojača je (br=br+1). Logički izraz za provjeru parnosti je i % 2 == 1 (neparan broj). FOR petlja je od k do n.

Listing programa:

//Zadatak 08142076//
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

main()
{
   int i, n, k, br;
   cout<<("Od broja: ")<<endl;
   cin>>k;
   cout<<("Do broja: ")<<endl;
   cin>>n;
   br = 0;
   for (i=k; i<=n; i++)
    if (i % 2 == 1) 
      br = br + 1;
   cout<<("Neparni od: ")<<" "<<k<<" do "<<n<<" = "<<br<<endl;
   system("PAUSE");
   return EXIT_SUCCESS;
}

Ispis na ekranu:

Index