8.2..Napis Napisati program za ispis prirodnih brojeva u intervalu od  k do n. Granice intervala se upisuju sa tastature.

Opis programa: Program se razlikuje od programa prethodnih jer je početna vrijednosti k.

Listing programa:

PROGRAM p08211006;
{od k do n prirodni brojevi}
USES
 WinCrt;
VAR
 i, k, n : INTEGER;
BEGIN
 WRITELN('k-n');
 WRITE('Interval');
 READLN(k,n);
 i := k; 
 WHILE i <= n DO
  BEGIN
   WRITELN('i=',i );
  i := i+1;
  END;
END.

Index