8.2.. Naći sumu prvih n prirodnih brojeva. Zadatak riješiti sa WHILE petljom.

Opis rješenja: Početna vrijednost varijable s (suma) je 0. Suma se formira po izrazu s:=s+i. Računar pri izvođenju prvo izvodi desni dio, sabira vrijednost s i vrijednost i. Izračunata vrijednost se pridružuje varijabli s. Zatim se vrijednost varijable i uvećava za jedan (i=i+1). Postupak uvećanja sume i vrijednosti varijable i se ponavlja sve dok je vrijednost varijable i manja ili jednaka n.

Opis programa: Početne vrijednosti varijable s (s:=0) i varijable i (i=1). Logički izraz i<=n obezbjeđuje ponavljanje WHILE petlje. Izrazom s:=s+i se izvodi formiranje sume. Po izvedenom sabiranju (s+i) izračunata vrijednost se pridružuje sumi s. Zatim se uvećava vrijednost varijable i (i:=i+1). Izračunata vrijednost sume s se ispisuje na kraju programa.

Tabela 8.6. Suma prvih n prirodnih brojeva

Tekstualni algoritam 

Listing programa:

Ekran

 

PROGRAM PP8_6;

 

 

VAR

 

 

  i, n, s: Integer;

 

 

BEGIN

 

 

  Write('Do broja ');

 

1. upis do broja (n)

  Readln(n);

Do broja 3

2. početne vrijednosti s=0,

  s := 0 ;

 

i=1

  i := 1;

 

3. dok je i<=n radi

  WHILE i<=n DO

 

 

    BEGIN

 

3.1. formirati novu sumu

      s := s + i;

 

3.2. uvećati kontrolnu varijablu i za 1

      i := i + 1;

 

 

    END;

 

4. ispisati izračunatu sumu

  Writeln('Suma prirodnih brojeva do ', n, ' je ', s);

Suma prirodnih brojeva do 3 je 6

 

 

END.

 

Listing programa:

PROGRAM p08212001;
{suma prvih N prirodnih brojeva}
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n, s: Integer;
BEGIN
 Write('Do broja ');
 Readln(n);
 s := 0 ;
 i := 1;
 WHILE i<=n DO
  BEGIN
   s := s + i;
   i := i + 1;
  END;
 Writeln('Suma prirodnih brojeva do ', n, ' je ', s);
END.

Index