8.2.. Izračunati i ispisati sumu prirodnih brojeva od k do n. Koristiti WHILE petlju.

Opis rješenja: Početna vrijednost sume s (0). WHILE petlja obezbjeđuje promjenu vrijednosti kontrolne varijable i od k do n. Formiranje sume se izvodi unutar WHILE petlje. Izraz s:=s+i.

Listing programa:

PROGRAM p08212002;
{suma prirodnih brojeva od k do n}
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n, k, s : INTEGER;
BEGIN
 WRITE('Od broja ');
 READLN( k );
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 s := 0;
 i := k;
 WHILE i <= n DO
  BEGIN
   s := s + i;
   i := i + 1;
  END;
 WRITELN('od ', k, ' do ', n, ' suma je ', s );
END.

Index