8.2.. Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n. (WHILE petljom).

Opis rješenja: Početna vrijednost proizvoda je jedan (p=1), jer je to jedinični element za operaciju množenja. Izračunavanje proizvoda se izvodi izrazom p=p*i. Prvo se izračuna prizvod p*i i ovaj proizvod se zatim pridružuje varijabli p.

Opis programa: Postupak upisa granica intervala (k, n) se ponavlja sve dok k ne bude manje od n. Početna vrijednost proizvoda p:=1 kontrolna varijabla je k. Logički izraz i<=n u naredbi WHILE reguliše ponavljanje petlje sve dok je logički izraz istinit. Prva naredba u petlji je formiranje proizvoda (p:=p*i). Računar prvo izračunava desni dio izraza (p*i). Izračunati proizvod se pridružuje varijabli p. Slijedi uvećanje kontrolne varijable i (i:=i+1). Ispis izračunatog proizvoda je na kraju.

Tabela 8.7. Proizvod

Tekstualni algoritam 

Listing programa:

Ekran

 

PROGRAM PP8_7;

 

 

VAR

 

 

  i, k, n, p: Integer;

 

 

BEGIN

 

 

  REPEAT

 

 

    Write('Granice ');

 

1. upis granica intervala

    Readln(k, n);

Granice 2 5 

2. ako su pogrešne granice (k>n), idi na 1

  UNTIL k<n;

 

3. postaviti početne

  i := k;

 

vrijedosti (p=1 : i=k)

  p := 1;

 

4. dok je i<= n radi

  WHILE i <= n DO

 

 

    BEGIN

 

4.1. formirati proizvod

      p := p * i;

 

4.2. uvećati i za 1

      i := i + 1;

 

 

    END;

 

5. ispisati izračunati proizvod

  Writeln('Od ', k, ' do ', n, ' prizvod prirodnih brojeva je',p);

Od 2 do 5 proizvod prirodnih brojeva je 120

 

END.

 

Listing programa :

PROGRAM p08212042;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n, p: Integer;
BEGIN
 WRITE('Od broja ');
 READLN( k );
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 p := 1;
 i := k;
 WHILE i <= n DO
  BEGIN
   p := p * i;
   i := i + 1;
  END;
 Writeln('Od ', k, ' do ', n, ' prizvod prirodnih brojeva je  ',p);
END.

Index