8.2.. Napisati program za izračunavanje proizvoda od 1 do 5.

Opis rješenja: Početna vrijednost proizvoda je 1 (p := 1;) Pri napredovanju kroz petlju se uvačava vrijednost p po izraz: p := p*i;.

Listing programa:

PROGRAM p08212043;
{proizvod prvih 5 prirodnih brojeva}
USES
 WinCrt;
VAR
 i, P : INTEGER;
BEGIN
 p := 1;
 i:=1; 
 WHILE i <= 5 DO
  BEGIN
   p := p * i;
   i := i + 1;
  END;
 WRITELN(' proizvod ', p );
END.

Index