8.2.. Napisati program za prebrojavanje djeljivih sa 3 prirodne brojeve od 1do n.

Opis rješenja: Izdvajanje djeljivih sa 3 se izvodi logičkim izrazom i MOD 3 = 0 u intervalu od 1 do n.

Listing programa:

PROGRAM p08212080;
USES
 WinCrt;
VAR
 i,k,n,br: integer;
BEGIN
 WRITELN ('Prebroj djelive sa 3 od 1 do n');
 WRITE ('n ');
 readln(n);
 br:=0;
 i := 1;
 WHILE i <= n DO
  BEGIN
   IF i MOD 3 = 0 THEN
    br:=br+1;
   i := i + 1;
  END;
 WRITELN('Djeljivih sa 3 ima', br);
END.

Index