8.1.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji su djeljivi sa 3.

Listing programa:

//p08211043//
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int i;
	i=1;
	while (i<=5 )
	{
	   if (i%3==0)
	     cout<<i<<endl;
       i++;
	}
    return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index