8.2.. Naći sumu prvih n prirodnih brojeva. Zadatak riješiti sa while petljom.

Opis rješenja:

Listing programa:

//suma prvih n prirodnih brojeva
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int i=1,suma=0,n;
	cout<<"Do broja: ";
	cin>>n;
	
	while(i<=n)
	{
		suma+=i;
		++i;
	}
	cout<<"Suma: "<<suma<<endl;
    return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index