8.2.. Napisati program za ispis sume neparnih brojeva od 1 do n

Tekstualni algoritam:

  1. učitati do kog broja se izvodi sabiranje (n)
  2. postaviti početnu vrijednost sume (s = 0;)
  3. za i = 1 do n radi
    formirati novu vrijednost sume (s+=i;). Uvecati i za 2 i+=2;
  4. ispisati izračunatu vrijednost sume cout<<"Suma: "<<suma<<endl;

Listing programa:

//ispis sume neparnih brojeva od 1 do n
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int n,suma=0;
	cout<<"Do broja: ";
	cin>>n;
	int i=1;
	
	while(i<=n)
	{
		suma+=i;
		i+=2;
	}
	cout<<"Suma: "<<suma<<endl;
    return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index