8.2.. Napisati program za prebrojavanje prirodnih brojeva djeljivih sa 3 u intevalu od 1 do n.

Opis rješenja: Najmanji prirodan broj veci od 1 a djeljiv sa 3 je 3.
Svaki sledeci broj veci za 3 od prethodnog (6,9,12..) je takodje djeljiv sa 3.
Na osnovu ovoga uvecavamo kontrolnu varijablu i za 3 i tako prebrojavamo sve brojeve djeljive sa 3 u intervalu 1 do n.

Listing programa:

//prebrojavanje parnih brojeva do n
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int i=2,n,br=0;
	cout<<"Do broja ";
	cin>>n;
	
	while(i<=n)
	{
		++br;
		i+=3;
	}
	cout<<"Broj priodnih brojeva djeljivih sa 3 u intervalu od 1 do n : "<<br<<endl;
}


II varijanta: #include <iostream> using namespace std; int main (void) { int i=1, ibroj=0, n; cout << "Prebrojavanje brojeva djeljivih sa 3 u intervalu od 1 do n. " << endl; cout << "Unesi n: "; cin >> n; while (i<=n) { if (i%3==0){ibroj++;} i++; } cout << "Djeljivih sa 3 ima: " << ibroj << endl; return 0; }

Ispis na ekranu:

Index