8.2.. Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7.

Listing programa:

//p08212172//
#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{
   int i,k,n,br;
   br=0;
   cout<<"Od broja?"<<endl;
   cin>>k;
   cout<<"Do broja?"<<endl;
   cin>>n;
   i=k;
   while (i<=n)
   {
    if (i % 7 == 0)
     br=br+1;
    i++;
   }   
   cout<<"Takvih brojeva ima: "<<br<<endl;
   system("pause");
   return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index