8.2.. Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od k do n koji su djeljivi sa a.

Listing programa:

//p08213029//
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

#include 
using namespace std;
int main()
{  
   int i,n,k,a;
   double s,br,as;
   cout<<"Od broja? "<<endl;
   cin>>k;
   cout<<"Do broja? "<<endl;
   cin>>n;
   cout<<"Djeljivih sa brojem? "<<endl;
   cin>>a;  
   s=0;
   br=0;
   i=k;
   while (i<=n)
   {
    if (i % a == 0)
     s=s+i;
     br=br+1;
    i++;
   }   
   as=s/br;
   cout<<"Aritmeticka sredina djeljivih sa a od k do n iznosi : "<<as<<endl;
   system("pause");
   return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index