8.2.. Izračunati aritmetičku sredinu od prvih 5 prirodnih brojeva koji su djeljivi sa 3.

Listing programa:

//p08213035//
#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{  
   int i;
   double s,br,as;   
   s=0;
   br=0;
   i=1;
   while (i<=5)
   {
    if (i % 3==0)
     {
       s=s+i;
       br=br+1;
     }
    i++;
   }
   as=s/br;
   cout<<"Aritmeticka sredina djeljivih sa 3 od 1 do 5 iznosi : "<<as<<endl;
   system("pause");
   return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index