8.2.. Izračunati aritmetičku sredinu od prvih 5 prirodnih brojeva koji su djeljivi sa a.

Listing programa:

//p08213037//
#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{  
   int i,a;
   double s,br,as;
   cout<<"Djeljivih sa? "<<endl;
   cin>>a;   
   s=0;
   br=0;
   i=1;
   while (i<=5)
   {
     if (i % a ==0)
      {
        s=s+i;
        br=br+1;
       }
     i++;
   }
   as=s/br;
   cout<<"Aritmeticka sredina djeljivih sa a od 1 do 5 iznosi : "<<as<<endl;
   system("pause");
   return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index