8.2.. Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa 5 od 1 do n.

Listing programa: Provjera djeljivosti sa 5 se izvodi logičkim izrazom i % 5 == 0 u naredbi IF unutar FOR petlje.

//p08211025//
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

main()
{
	int i,n;
	
	cout<<"Djeljivi sa 5 od 1 do n"<<endl;
	cout<<"Do broja: "<<endl;
	cin>>n;
	
	i=1;
	
	while(i <= n)
		{
			if(i % 5 == 0)
				cout<<i<<endl;
				i=i+1;
		}
system("PAUSE");
}

Ispis na ekranu:

Index