8.2.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji nisu djeljivi sa 3.

Listing programa:

//p08211038//
#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{
   int i;
   i=1;
   while (i<=17)
   {
    if (i % 3 == 0)
     cout<<i<<endl;
    i++;
   }
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index