8.1.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa 3

Listing programa:

//p08211044//
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int i;
	i=1;
	while (i<=5 )
	{
	   if (i%3!=0)
	       cout<<i<<endl;
	   i++;  
	}
    return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index