8.2.. Izračunati i ispisati sumu prvih 5 prirodnih brojeva. Koristiti while petlju.

Tekstualni algoritam:

  1. postaviti početnu vrijednost sume (suma=0;)
  2. i = 1 početna vrijednost kontrolne varijable i
  3. formirati novu vrijednost sume (s+=i;)
  4. uvečaj i ++i
  5. ako je i <= 5 vrati se na korak 3
  6. ispisati izračunatu vrijednost sume cout<<"Suma: "<<suma<<endl;

Listing programa:

//suma prvih 5 prirodnih brojeva
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int i=1,suma=0;
	
	while(i<=5)
	{
		suma+=i;
		++i;
	}
	cout<<"Suma: "<<suma<<endl;
    return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index