8.2.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su deljivi sa a.

Listing programa:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
	int s, n, a;
	cout << "Unesi krajnji broj   " ;
	cin >> n;
	cout << "unesi broj sa kojim djelimo  ";
	cin >> a;
	s = 0;
	i = 1;
	while (i<= n)
	{
		if (i % a == 0)
           s = s + i;
		i++;
	}
	cout << "Suma svih brojeva djeljivih sa " << a << " je " << s << endl;
    return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index