8.1.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa a.

Listing programa:

//p08212026//
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int i,n,k,a;
	double s;
	s=0;
	cout<<"Do broja?"<<endl;
	cin>>n;
	cout<<"Nedjeljivi sa brojem:"<<endl;
	cin>>a;
	i=1;
	while (i<=n)
	{
	 if (i%a!=0)
     s=s+i;
	 i++;		 	
	}		 
	cout<<"Suma iznosi: "<<s<<endl;
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index