8.1.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa a.

Listing programa:

//p08212033//
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
	int i,n,k,a;
    double s;
    s=0;
    cout<<"Od broja?"<<endl;
	cin>>k;
	cout<<"Do broja?"<<endl;
	cin>>n;
    cout<<"Nedjeljivih sa?"<<endl;
	cin>>a;
	i=k;
	while (i<=n)
	{
	 if (i%a!=0)
	  s=s+i;	
	 i++;
	}
	cout<<"Suma iznosi: "<<s<<endl;
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index