8.2.. Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b djeljivih sa l i koliko ih ima.

Opis rješenja: Izdvajanje djeljivih sa 5 se izvodi logičkim izrazom i MOD l = 0 u intervalu od a do b.

Listing programa:

// 08212083
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
   int i,a,b,l,br;
   double p;

   cout<<"Prebroj i pomnozi djeljive sa l"<<endl;
   cout<<"Od broja: "<<endl;
   cin>>a;
   cout<<"Do broja: "<<endl;
   cin>>b;
   cout<<"Djelilac: "<<endl;
   cin>>l;
   br=0;
   p=1;
   for (i=a; i<=b; i++) {     
     i=a;
     while (i <= b) {
         if (i % l == 0) { 
             p=p*i;
             br=br+1;
          } 
          i=i+1;
      }
  cout<<"Proizvod prirodnih brojeva djeljivih sa "<<l<<" "<<"Od "<<a<<" "<<"Do "<<b<<" "<<"Je "<<p<<endl;
  cout<<"Djeljivih sa "<<l<<" "<<"ima "<<br<<endl;
}
   return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index