8.1.. Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do 5 koji su djeljivi sa a.

Listing programa:

//p08212094//
#include <iostream>
using namespace std;


int main()
{
	int i,br,a;
	br=0;
	cout<<"Djeljivih sa: ";
	cin>>a;
	i=1;
	while (i<=5)
	}
	  if (i%a==0)
	    br=br+1;
	  i++;	
	}
	cout<<"Prebrojanih ima: "<<br<<endl;
	system("pause");
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index