8.1.. Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7.

Listing programa:

//p08212141//
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int i,n,k;
	double p;
	p=1;
	cout<<"Od broja?"<<endl;
	cin>>k;
	cout<<"Do broja?"<<endl;
	cin>>n;
	i=k;
	while (i<=n )
	{
	  if (i%7==0)
	     p=p*i;	
	  i++;
	}
	cout<<"Proizvod iznosi: "<<p<<endl;
	system("pause");
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index