8.1.. Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa a.

Listing programa:

//p08212148//
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int i,n,a;
  double p;
  p=1;
  cout<<"Do broja?";
  cin>>n;
  cout<<"Djeljivi sa?";
  cin>>a;
  i=1;
  {
  while (i<=n )
    if(i%a!=0)
      p=p*i;
    i++;
  }
  cout<<"Proizvod iznosi: "<<p<<endl;
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index