8.2.. Napisati program za učitavanje prirodnog broja i ispis sa kojim brojevima od 2 do 9 je djeljiv.

Listing programa:

// 08215004
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int i,n;
  cout<<"Broj: "<<endl;
  cin >> n;
  i=2; 
  while (i<=9) {
    if (n % i == 0)
     cout<<"Djeljiv je sa "<<i<<endl;
   i++;
   }
   return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index