8.2.. Napisati program za prebrojavanje prirodnih brojeva od k do n djeljivih sa l.

Opis rješenja: Izdvajanje djeljivih sa l se izvodi logičkim izrazom k%l==0 u intervalu od k do n.

Listing programa:

#include <iostream>

using namespace std;

int main (void)
{
	int k, n, l, ibroj=0;
	cout << "Prebrojavanje brojeva koji su djeljivi sa l od k do n. " << endl;
	cout << "Unesi k: "; cin >> k;
	cout << "Unesi n: "; cin >> n;
	cout << "Unesi l: "; cin >> l;
	if (l==0)
	{
		cout << "Nemoguce dijeliti sa nulom!!! " << endl;
		return 0;
	}
	while (k<=n)
	{
		if (k%l==0){ibroj++;}
		k++;
	}
	cout << "U datom intervalu ima " << ibroj << endl;
      return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index